hoe

Casemanagement bij complexe gedragsproblematiek

 • De inzet van casemanagement is gericht op herstel van competenties van de cliënt en of het cliëntsysteem. Om zo het netwerk rondom de cliënt sluitend te krijgen en zo voldoende draagvlak te creëren om de zorgvraag te borgen

Van belang hierbij is:

 • Een probleemstelling waar alle belanghebbenden achter staan.
 • Een analyse van de probleemsituatie, om de oorzaken boven water te krijgen.
 • Een plan van aanpak, waarin het doel, de acties en de middelen staan, om zo tot een verbeterde situatie te komen. Op basis van dit plan zal besloten worden of het daadwerkelijk ten uitvoer gebracht zal worden.
 • Tussentijdse evaluaties, tijdens de uitvoering van het plan van aanpak.
 • Eindevaluatie, waar gekeken wordt of het probleem effectief is aangepakt en is opgelost.
 • Structurele en adequate afstemming tussen verschillende disciplines.
 • Continuïteit in persoon van de casemanager.

Casemanagement met als doel, op het juiste spoor te komen en te blijven.

Coördinatie en afstemming van de hulpverlening

Het afstemmen van hulp en zorg, voor en met de individuele hulpvrager of een gezin indien blijkt dat deze zelf niet (meer) voor de benodigde afstemming kan zorgdragen.

Consultatie

Bij complexe zorgvragen, voor alle betrokkenen van het cliëntsysteem. Bijvoorbeeld:

 

 • bij het implementeren van begeleidingsafspraken, adequate begeleidingsstijl en voor een juiste borging.
 • bij het integreren in de dagelijkse leefsituatie en opbouw van het sociale netwerk, om uitsluiting te voorkomen.

Coaching

Individuele coaching:

 

 • Werken aan specifieke vaardigheden
Coaching on the job:

 

 • Coaching on the job is een speciale vorm van individuele coaching. Het is één op één coaching, waarbij de coach op de werkplek komt. De coach analyseert de werksituatie en verbindt dit met de hulpvragen van de cliënt

Deskundigheidsbevordering

 • Cursus op maat, aan begeleiders op het gebied van autismespectrumtoornis.

Psycho-educatie aan volwassenen met een autismespectrumstoornis

 • Met als doel inzicht te geven en te leren omgaan met bepaalde aspecten van de autismespectrumstoornis en het vergroten van zelfkennis aan de hand van het werkboek “Ik ben speciaal 2” (Peter Vermeulen).

Begeleiding individueel

 • Ondersteuning thuis in het oefenen met het aanbrengen van structuur, c.q. het voeren van regie en/of het uitvoeren van handelingen, die zelfredzaamheid tot doel hebben